De dienst Landsbosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, afdeling Nickerie, zal hard optreden tegen stropers van parwa- en mangrovebos aan de oevers van rivieren. 'Het gaat om zogenoemd schermbos dat behouden moet blijven ter bescherming van de oevers', zegt Chanderbhan Dwarka, coördinator van de dienst in het district.

Hij stelt, dat binnen een straal van 500 meter langs de kust de parwa en mangrove niet gekapt mogen worden. Vorige week werd een man staande gehouden tijdens het transporteren van parwa- en mangrovebomen op de Nickerierivier. Er werd een proces-verbaal tegen hem opgemaakt, waarna hij is overgedragen werd aan de politie. De man hoefde niet in de cel, omdat het delict werd afgedaan met een boete van Srd 12.000 en inbeslagname van de ruim dertig palen.

Regiocommandant Wiedjaikoemar Oedit van het Korps Politie Suriname spreekt van 'een ernstig strafbaar feit door een aantal van de bomen weg te halen'.
Oedit en Dwarka waarschuwen om af te blijven van parwa- en mangrovebomen, 'omdat ze zorgen voor bescherming van de oever. Mensen moeten het natuurlijke proces dat op gang wordt gebracht door deze bomen niet verstoren. Hierdoor moet worden voorkomen dat te veel brak water binnendringt en landafbraak ontstaat. Dit zal leiden tot verlies van onze terreinen, stranden en oevers.'

Bron: DWTonline.com
Lees meer »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Op vrijdag 17 maart 2017 heeft het bestuur van SuDeCA, met vertegenwoordiging  van Witteveen+Bos,  een werkbezoek afgelegd aan ACRRES (Chris de Visser en Maarten Kootstra). Het doel van dit werkbezoek was om mogelijkheden te verkennen om projecten in Suriname, op het gebied van duurzame energie en duurzame landbouw, te ontwikkelen.

ACRESS staat voor Application Centre for Renewable Resources en is hét landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen, gevestigd in Lelystad.

ACRRES is een samenwerkingsverband tussen de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen University & Research. Voor bedrijven en instellingen met belangstelling voor cleantech technology, biobased economy, duurzame energie en groene grondstoffen is ACRRES interessant als inspiratiebron en ontmoetingscentrum.

ACRRES voert momenteel projecten uit op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa) en onderzoekt de mogelijke toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen door:

  • Experimenteren

Samen met (nieuwe) partners voeren we toepassingsgericht onderzoek uit om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa. 

  • Testen

Bieden bedrijven ruimte als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten). 

  • Demonstreren

Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen. 

  • Leren

Door concentratie van activiteiten biedt ACRRES een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten.

ACRRES staat open voor samenwerkingsverbanden – met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs – en nieuwe ideeën om de duurzaamheid van alternatieve energievormen naar een hoger plan te tillen en daarmee milieu-innovaties te realiseren.

Voor bedrijven betekent samenwerking met ACRRES een gunstig innovatie klimaat en de beschikbaarheid over een breed scala aan faciliteiten, waardoor productiemethoden versnelt winstgevender en duurzamer gemaakt kunnen worden.

Lees meer »

Professor Sewnath Naipal van de Anton de kom universiteit van Suriname (Adekus) noemt het besluit van de regering om ontheffing te verlenen voor het opgraven van zand bij de kust te Braamspunt, ondoordacht en visieloos.

Voor de wetenschapper is duidelijk dat totaal geen rekening is gehouden met de korte, middellange en lange termijn effecten van het besluit. “Als je de cijfers en feiten die er al zijn op een rij zet, is het zo moeilijk ook niet om achter de gevolgen hiervan te komen.

Verdwijnt dit strand vroegtijdig, dan hebben we over een paar jaar een behoorlijke dam nodig om niet alleen de kust, maar ook Weg naar Zee en Paramaribo te beschermen”, zegt Naipal.

De professor was zaterdag te Braamspunt aanwezig, waar milieuactivisten protestenborden op het strand hebben geplant. De wetenschapper heeft daar uitleg gegeven wat de reële situatie is en zal zijn wanneer langs het aangespoelde strand zand wordt opgegraven. Blijkt dat er veel te zeggen is wanneer door menselijk handelen het natuurlijk ecologisch systeem wordt aangetast. “De totale kraamkamer functie wordt vernietigd, de condities voor een normale vispopulatie verdwijnen, de natuurlijke oeverbescherming die zich in processen ontwikkeld wordt ongedaan gemaakt. Zoals dat het geval is geweest in Coronie en te Weg naarZee, gaan landbouwgronden verloren, en ontstaat er een onnatuurlijk proces voor de toestroom van zoet en brakwater met grote schadelijke gevolgen”, zet Naipal het allemaal op een rij. Dat het strand in de toekomst sowieso zal verdwijnen, staat niet op zichzelf, maar hoort thuis in een natuurlijk proces, dat al deze factoren mogelijk maakt en nieuwe stranden aanspoelen.

“Je kan het aangespoelde strand niet als een cadeautje zien en het maar zonder kennis en visie exploiteren”, zegt de wetenschapper.

Ter plekke wijst Naipal achter het strand waar zand wordt opgegraven naar een grote poel dat bestaat uit aangeslibde modder. “Dit is onderdeel van het proces en heeft verschillende beschermde functies. Dit is precies wat wij van de universiteit willen bereiken met het bouwen van kwelders en het planten van mangrove te Weg naar Zee. Hier is het nog natuurlijk”, zegt Naipal. Verder verwijderd achter de poel wijst de wetenschapper een rijke aanplant aan van mangrove. Ook weer deel van het natuurlijk proces. “verdwijnt het strand als gevolg van de zandopgravingen, dan is de kust niet langer beschermd tegen de golven van de rivier die dan in kracht toenemen. De modderpoel kan zich niet in een natuurlijk proces ontwikkelen en is de mangrove aanplant ook niet bestand tegen het geweld van het water.

“Het niet inzetten van kennisinstituten als de universiteit is typerend voor hoe met het wetenschappelijk kader wordt omgesprongen’, zegt Naipal. Het strand te Braamspunt bestaat uit een dikke massa rijk aan schelpen en bouw zand. Natuurlijk zijn er ontwikkelingskansen, maar je zal eerst met een goede studie moeten komen om de gevolgen en risico's voor de langere termijn in kaart te brengen. We hebben een innovatief plan nodig om de gehele kust voor nu en voor later duurzaam te beschermen waarin ook ondernemerschap een een positie heeft.

BRON: UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN

Lees meer »

Foto's: René Gompers en Fabian Vas

Op donderdag 26 januari jl. is stichting SuDeCa Nederland notarieel opgericht in Amsterdam.

Met de oprichting van stichting SuDeCa Nederland heeft SuDeCa naast rechtpersoonlijkheid in Suriname ook rechtspersoonlijkheid in Nederland. Met de formele vertegenwoordiging in Nederland wil SuDeCa een verbindingsbrug zijn tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Nieuwe verbindingen op het gebied van duurzame kennis, organisatieontwikkeling en netwerken dragen bij aan duurzame businessmodellen en maatwerkoplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken over de hele wereld.

Lees meer »

Hier kunt u de oprichtingsakte downloaden.

PDF
Oprichtingsakte stichting Sudeca Nederland-min
PDF [2.3 MB]
Download (9 downloads)

In Emmeloord, provincie Flevoland, is dinsdag 15 november het 'Agrofoodcluster' officieel van start gegaan met de opening in het bijzijn van burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder en gedeputeerde Jan Nico Appelman van de provincie Flevoland.

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband van bedrijven en boeren uit de open teelt. Ook het agrarisch onderwijs heeft zich aangesloten.

Het cluster is twee jaar geleden opgericht door Emmeloordse bedrijven en is uitgegroeid tot een landelijk opererend cluster, gefinancierd door bedrijven en organisaties uit de open teelt. Deze partners vertegenwoordigen een jaaromzet van 2 miljard euro.

De drie pijlers van Agrofoodcluster zijn het verspreiden van kennis, het aanjagen van innovatie en het stimuleren van business in de open teelt.

Stichting SuDeCa onderhoudt nauwe contacten met het Agrofoodcluster en heeft direct toegang tot het netwerk. SuDeCa inventariseert momenteel welke kansen er zijn voor samenwerking tussen Agrofoodcluster en de open teelt in Suriname.  

 agrofoodcluster-1.jpg

Lees meer »

Door klimaatverandering treedt verdroging en verzilting op vooral in de kustgebieden. Hierdoor kunnen planten slecht groeien, maar de verzilting biedt ook kansen.

Zout water biedt mogelijkheden binnen de landbouw. Voorheen een onbruikbare bodem kan door zilte landbouw voedsel opleveren, zoals zilte aardappelen en diverse zilte groenten. Een bedrijf dat de verzilting goed benut is ziltproefbedrijf  ‘Tested on Texel’. Op proefveldjes wordt geïrrigeerd met 7 verschillende zoutconcentraties, oplopend van zoet tot aan zeewater. ‘We hebben inmiddels meer dan 700 planten getest’, laat ondernemer Marc van Rijsselberghe weten.

Strandbiet en zeevenkel
Het bedrijf verbouwt allerlei zilte groenten, zoals ijskruid, zeekool, zeekraal, zeevenkel, strandbiet en lamsoortjes, maar ook zilte aardappelen. Die worden bemest met zeewier. De aardappelen en groenten nemen de vitaminen en mineralen uit het zeewier op. Het ziltproefbedrijf heeft inmiddels veel belangstelling uit het buitenland, waaronder Bangladesh. ‘We leren de boeren hier hoe ze op verzilte bodem weer gezonde gewassen kunnen verbouwen, waarmee we families van voedsel voorzien.’

Zilte landbouw kan bijdragen aan een oplossing voor het voedselprobleem wereldwijd, door op verzilte landbouwgrond voedingsrijk voedsel te verbouwen. Maar dan moet de overheid wel meer investeren in projecten die daaraan bijdragen, vindt Van Rijsselberghe.   

(Bron: http://magazines.rijksoverheid.nl/ez/ezinbeeld/2016/04/08-verrassend-8x

Lees meer »

SuDeca is per 28 juli 2016 ingeschreven in openbaar stichtingenregister van Suriname. Met de inschrijving in het openbaar stichtingenregister is de formele standplaats van stichting SuDeCa Suriname, Paramaribo en zijn alle activiteiten in de Caribische regio gewaarborgd.

Met de inschrijving in het openbaar stichtingenregister is de formele standplaats van stichting SuDeCa Suriname, Paramaribo en zijn alle activiteiten in de Caribische regio gewaarborgd.

Lees meer »

Hier kunt u de inschrijving uit het openbaar stichtingenregister downloaden

PDF
Uittreksel Openbaar stichtingenregister Suriname_0001-min
PDF [4.2 MB]
Download (15 downloads)

Steeds meer mensen begrijpen gelukkig hoe belangrijk het is dat we het milieu beschermen en de natuur schoon en gezond houden! Vooral in Paramaribo Noord zijn de laatste maanden steeds meer bakken verschenen waar mensen hun plastic afval kunnen deponeren zodat het gerecycled kan worden. Behalve lege plastic flessen en containers (en zakjes en bakjes en doppen etc.) mag je er ook lege blikjes weggooien! En plastic zakjes en plastic doppen mogen er dus ook in! Wel graag opletten dat er geen etensresten achterblijven anders worden de verzamelpunten veel te aantrekkelijk voor ongedierte!

Hieronder de lijst met verzamelbakken. Het zijn er nu 40

Lees meer »

Hier vind je de lijst met de locaties van de verzamelbakken. Het zijn er nu 40.

PDF
LIJST SUPPORT RECYCLING SURINAME
PDF [100.4 KB]
Download (5 downloads)
logo-designer-1.jpg

Contact met SuDeCa